Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt verzekeringen informatiepunt

van Nederland

De AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) is een inkomensverzekering die uitkeert als u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit. de AOV - arbeidsongeschiktheidsverzekering

De  AOV is een inkomensverzekering die uitkeert als u arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit. Met een AOV (een inkomens-uitkering) kunt u uw inkomen aanvullen.

De AOV is met name voor ondernemers van belang omdat zij niet in het vangnet van de WW-uitkering vallen en bij ziekte of invaliditeit geen verdere inkomensvoorzieningen hebben: dus geen inkomen.

Ook werknemers kunnen een AOV afsluiten, maar ten dele hebben zij een vangnet (de werkgever) en de uitkeringsinstanties.

De AOV is er nu met name voor zelfstandig ondernemers, DGA's, freelancers, ZZP'ers en vrije beroepsbeoefenaren. Voor hen is er wellicht alleen de bijstandsuitkering (eerst het vermogen opeten).

Er zijn grote verschillen in de voorwaarden van AOV's:

  • wanneer met uitkeert: gedeeltijkelijk (welk % arbeidsongeschikt) of volledig.
  • arbeidsongeschikt voor de functie of algemeen.
  • hoeveel keert men uit bij welk percentage, hoe loopt dit over de jaren.
  • op welk moment de uitkering ingaat.
  • de hoogte van de AOV-uitkering t.o.v. verdiende jaren (betaalde premiejaren).

Zoveel verschillende invullingen van de AOV, zoveel verschillen in premies. De vergelijkbaarheid van verschillende AOV's n t.o.v. de premie die u betaalt, is niet eenvoudig.

arbeidsongeschiktheidsverzekering en belasting

Als ondernemer met een B.V. maakt het ook uit of u de AOV afsluit op privé of op de B.V. In dat laatste geval is de begunstigde van de AOV de B.V. en kunnen de premies afgetrokken worden van de VpB.

Sluit u een AOV privé af dan zijn de premies aftrekbaar van het inkomen. Uitkeringen zijn IB-belast, net zoals gewoon inkomen. De premies zijn voor het grote deel aftrekbaar, en uitkeringen onder de AOV zijn later gewoon belast. 

De premie van een werkloosheidsverzekering is niet aftrekbaar in tegenstelling dus tot de premie van de AOV.

keuze uit aanbod in AOV's

Of en welke AOV voor u het meest geschikt is, is geen eenvoudige vraag. Allereerst zijn de premies vrij fors en betaalt u als het ware eerst een spaarpotje of wordt u gekort voor mogelijke uitkeringen onder de AOV. Voordat tot volledige uitkering wordt overgegaan zult u enige tijd gestort moeten hebben. De specifieke AOV-voorwaarden verschillen nogal.
Zoals eerder vermeld wijken de verschillende AOV nogal af hoe de hoogte van een eventuele uitkering wordt bepaald en wanneer deze dan ingaat. Ook maakt het nogal uit of het gaat om hetzelfde werk of dat ers sprake moet zijn van een algemene arbeidsongeschiktheid.
Uiteindelijk maakt het ook uit wat u verdiend heeft. Het is niet de premie die altijd bepalend is, maar ook of de verzekerde som of uitkering in lijn ligt met aantoonbaar inkomen van eerdere jaren. Premies worden bepaald op grond van verwachting en daarbij behorende uitkeringshoogte. Als uw inkomen achterblijft bij de verwachting destijds dan heeft u wel premies betaald, maar zal een eventuele uitkering lager zijn dan u verwacht. Kijk wat de mogelijkheden zijn tot herijking van het verzekerd bedrag.

De hoogte van de premie kan sterk variëren in de tijd. De AOV-premie bevat in de eerste jaren nog wel eens een 'korting'; de premies kunnen aardig oplopen in latere jaren. Heb aandacht voor deze zaken en bestudeer het aanbod goed. Het gaat bij AOV's (in de tijd) om grote bedragen!

inkomensverzekeringen - de AOV